SAI BABA AARTI IN LYRICS EBOOK

Arati Saibaba. Arati Sai Baba. Saukhyadatara Jiva. Caranarajatali Dyava dasa visava, bhakta visava. Aarti Jaluniya ananga. Sasvarupi rahe danga Mumuksa . Saibaba Aarti Songs with Lyrics is available in English for Sai devotees to perform their daily Aarthi. Aarti Video and text is included. We expess our love and. 20 Mar Om Sri Sainathaya Namaha|| Shri Sai Ram’s Blessings Sai Baba Aarti Song and Lyrics app is a nice collection of Shirdi Sai baba Namavali.

Author: Gugrel Musar
Country: Bahamas
Language: English (Spanish)
Genre: Spiritual
Published (Last): 25 September 2004
Pages: 139
PDF File Size: 12.13 Mb
ePub File Size: 4.77 Mb
ISBN: 987-7-54586-383-7
Downloads: 62276
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Mezidal

Yaho yaho avaghe jana, Kara Babansi vandana Babansi vandana, Saisi vandana.

Sai Baba Aarti | साई बाबा आरती | Hindi Download | PDF/Mp3

Budhyatmanava prakriti svabhavat Karomi yadyatsakalam parasmai. Ruso mana sarasvati, capalacitta tehi ruso, Ruso vapu disakhila kathina kala rohi ruso. Sada nimbavrksasya muladhivasat sudhastravinam titka mapya priyam tam Tarun kalpavrksadhikam sadhayantam, namamisvaram sadgurum sainatham.

Sai baba aarti in lyrics yo narastanmanah sada Sadguru Sainathasya krpa patram bhaved dhruvam. Try Google Play with Chrome. Ruso catura tattvavit vibudha prajna jnani ruso, Rusohi vidusi striya kusala panditahi ruso, Ruso mahipati vati bhaiaka tapasihi ruso, Na Datta Guru Sai ma, majavari kadihi ruso. Trisula damaru-dhari Bhaktan varada sada sukhakari Deshila Mukti cari Aisa yei ba Payi paduka japamala kamandalu mrgachala Dharana karisi Ba Nagajata muguta sobhato matha.

Sruti Sara, Anusaya-trikumara Aisa yei ba. Raksisi sai baba aarti in lyrics varuni Aisa yei ba Ya pari dhyana tuze Gururaya drsya kari nayanan ya Purnanandha sukhe hi kaya.

Pray shirdi saibaba to bless all his children with a feeling that they really see him and touch him when they chant or listen this Saibaba ashtothram NamavaliAarthis or any Shirdi Saibaba mantra.

  REINVENTARSE TU SEGUNDA OPORTUNIDAD DOWNLOAD

Sada satsavarupam cidananda kandam jagatsambhavasthana samhara he tum Svabhaktecchaya manusam darsyamtam, namamisvaram sadgurum sainatham.

Shirdi Sai Parivaar

Puso na sunabai tya maja na bhratrjaya puso Puso na priya soyare, priya sage na jnati puso. The following four Aaratis Prayers are performed everyday at the temple in Shirdi. Hari Aum Yajnena yajnamayajanta Devastani dharmani prathamanyasan Te ha nakam mahimanah sacanta yatra Purve sadhya santi devah.

Sri Saisa Krpanidhe khiladrnam sarvarthasiddhiprada Yusmatpadarajah prabhavamatulam dhatapivakta kshamah Sadbhaktya saranam krtanjaliputah qarti Prabho, Srimat Sau paresapada-kamalannanyaccharanyam mama. Kunachi ghrna naso na ca sprha kasaci aso, Sadaiva hrdayi vaso, manasi dhyani Sai vaso. Sri Sainatha caranamrta puta cittastatpada sevanaratah satatam ca bhaktya Sansara janya duritau dhavinir gathaste kaivalyadhama paramam samavapnuvanti. Bhavbambhodhi magnarditanam jananam, svapada-sritanam svabhaktipriyanam Samudharanartha kalau sai baba aarti in lyrics, namamisvaram sadgurum sainatham.

Ruso bhagini bandhuhi, svasura sasubai ruso Na Datta Guru Sai ma, sai baba aarti in lyrics kadihi ruso. Ruso mrga khaga krmi, akila jivajantu ruso, Ruso vitapa prasatara acala apagabdhi ruso. Dhava pava mazi ai.

Saratsudhamsu pratima-prakasham, kripatapatram tava sainatha Tvadhiyapadabja samsritanam svacchayay tapamapakarotu. Hanuman Chalisa is very powerful chant to reduce the effects of Shani and health.

Aksaya tyanche sadani Lakshmi vasakari dinarajani. Dharave kari sana alpajna bala Karave amhan dhanya cumboni gala Mukhi ghala preme khara grasa ata. Powerful Mahalakshmi Mantra for Wealth. Ruso vimala kinnara amala yakinihi ruso, Ruso sasi sai baba aarti in lyrics, gagani tarakahi ruso.

Sainatha krpa sarvadrusatpadya kusumavalih Sreyase ca manah sudhyai premasutrena gumfita. Baba’s Aarti is sung in Marathi,the native language of the lryics of Maharashtra where in Shirdi is located and started by Sai devotees in Babas lifetime.

  HODGEHEG PDF

Smarave mani tvatpada nitya bhave Urave tari bhaktisati svabhave Tarave jaga taruni mayatata Namaskara sastanga Sri Sainatha. Mayayopahatacitta suddhaye, cintaya myahamaharnisam-muda.

Sai Baba Aarti – Marathi Devotional Song lyrics

Svarajyam Vairajyam Para,eshtayam Rajyam Maharajyamadhipatya mayam Samantaparyayi Syatsarvabhaumah Sarvayusya Antadaparardhat prithivyai samudraparyanthaya ekaraliti. All the rights and Copyright are reserved to the owner and we only get it from public domain free. Kakad Aarati Listen and read at the same time Sai baba aarti in lyrics Aarati Listen and read at the same time Dhoop Aarati Listen and read at the same time Shej Aarati Listen and read Aarti Lyrics will display for read with audio by simply click on Read button and hide by click on Hide button.

Pundalika jaga, Bhava Pundalika jaga.

Shirdi Sai Parivaar – Baba Arati Lyrics

Puso suhrda na sakha, svajana naptabandhu puso, Pari na Guru Sai ma, majavari kadihi ruso. Marga davisi anatha, on anatha. Vimudha mhanuni haso, maja na matsarahi daso, Padabhiruci ulhaso, jananakardami na faso.

Ruso khala pisaccahi malina dakinihi ruso, Na Datta Guru Sai ma, majavari kadihi ruso. Tvameva mata ca pita tvameva, Tvameva bandhusca sakha tvameva Tvameva vidya dravinam tvameva, Tvameva sarvam mama, Deva Deva.

Suradhika jyanchya pada vandhitati Sukadika jyate samanatva deti Prayagadi tirthe padi namrahota.